Luxemburgische Webseite für organische Kleidung - Sprachliche Herausforderung

90% lëtzebuergesch Website

LU:

Et huet sech aus méi opwenneg erausgestallt ewéi geduecht an huet dowéinst och méi laang gedauert ewéi antizipéiert, mä et ass vollbruecht!

90% vun den Elementer vun der Websäit goufe mat Succés op lëtzebuergesch iwwersat. Wisou 90%?Well 10% vun den Elementer bis elo entweder vun eis iwwersinn goufen oder well et momentant technesch net méiglech ass se ze änneren.

Selbstverständlech sinn Iwwersetzung geplangt fir eis friemsproocheg Matbewunner mä d'Prioritéit bleift Lëtzebuergesch,

Dat ewat et elo an dem Zesummenhang nach ze maachen gëtt, sinn eis Allgemeng Geschäftsbedéngungen an eis aner juristesch Grondlage op lëtzebuergesch z'iwwersetzen, mä dat wäert leider nach e bëssen daueren!

Bei engem Total vun 8000 Wieder mat juristescher Terminologie verstitt dir bestëmmt dat dat net vun Haut op Muer kann gemaach ginn.

Eis verschidden Politiken kennen iwwregens op dëser Säit all consultéiert ginn.

DE:
Es hat sich als auffwendiger herausgestallt also angenommen und hat deswegen auch länger gedauert als geplant, aber es ist vollbracht!

90% vun den Elementen in unserem Online Geschäft wurden mit Erfolg in die luxemburgische Sprache übersetzt. Warum "nur" 90%?Weil die übrigen Elemente entweder von uns übersehen wurden oder weil es technisch umständlich ist sie zu ändern.

Wir planen auch unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und anderen legalen Dokumente ins Luxemburgische zu übersetzen, aber das wird noch so einiges an Zeit in Anspruch nehmen weil das Übersetzen von zusammengerechnet mehr als 8000 Wörtern eine juristische Herausforderung darstellt.

Selbstverständlich sind auch eine deutsche und eine französische Version unseres Shops geplant damit auch unsere nicht luxemburgischen Liebhaber der Luxemburgischen Sprache im vollen Umfang von unseren attraktiven organischen Angeboten profitieren können.


Hannerlooss e Kommentar

Denk drun dat Kommentaren musse vun eis autoriséiert ginn éier se verëffentlecht ginn.

x

x